VILARÓ ASSESSORS I CONSULTORS EMPRESARIALS, S.L Assessoria empresarial Ullastrell Barcelona
ASSESSORS EXPERTS EN COMPTABILITAT, FISCALITAT, LABORAL I MERCANTIL

COMPTABILITAT

Realització online de comptabilitats mitjançant servidor instal.lat al núvol. Accés desde qualsevol ordinador amb connexió a internet que facilita la consulta online de la comptabilitat. 

 • Possibilitat d’importar arxius en format excel/pdf al programa comptable. Automatització de la comptabilitat dels moviments bancaris a partir de l’extracte bancari ( format excel, pdf, norma43, etc… ).
 • Aquesta metodologia ens permet estalviar temps en el procés mecànic d’entrada factures i rebuts, prioritzant el servei de control comptable per evitar errors.
 • En l’àmbit comptable també s’inclou la presentació dels resums anuals d’IVA i IRPF i emissó dels corresponents certificats.
 • Confecció i presentació Impost de Societats.
 • Emissió d’informes trimestrals de control comptable ( sobretot a nivell del compte d’explotació ).
 • Accés 24h a l’arxiu digital de l’empresa ( consulta d’impostos presentats, escriptures, etc. ).

 

FISCALITAT

Presentació d’impostos mensuals i trimestrals.

 • IVA ( Model303 )
 • IRPF ( Model 111, Model 115 )
 • OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES ( Model 349 )
 • SII ( Subministrament inmediat d’informació )
 • Agenda virtual amb les dates claus per a a presentació dels diferents impostos.

 

LABORAL

Confecció de nòmines i resums de nòmines mensuals 

 • Gestió dels seguros socials mensuals ( TC )
 • Gestió d’altes i baixes de treballadors
 • Elaboració de contractes de treball
 • Gestió dels partes d’Accident o Incapacitat Temporal
 • Gestió d’ERTE-ERO

 

MERCANTIL

Tràmits relacionats amb el Registre Mercantil 

 • Confecció i elaboració dels comptes anuals ( memòria, estats financers, etc. ) i gestió telemàtica
 • Gestió d’escriptures de diferente naturalesa i tràmit en el Registre Mercantil

 

RENDES

Tramitació de declaracions de renda i patrimoniANÀLISI D’ESTATS FINANCERS

Estudi analític de les diferents masses patrimonials de l’empresa per identificar tendències, punts febles i forts, etc...